Polityka prywatności

W związku z rozpoczęciem obowiązywania nowych zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „Rozporządzeniem”), zgodnie z regulacjami Rozporządzenia, niniejszym informujemy Państwa, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Piotr Perczyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Piotr Perczyński FIRMA „PERY”, NIP 7352568128, REGON 122646325 (dalej „Administrator”).

2. Podane dane osobowe uzyskane przez Administratora zostały pobrane celem realizacji umowy zawartej przez Państwa z Administratorem, ich podanie było i jest dobrowolne, niemniej jest ono niezbędne do realizacji umowy przez Administratora.

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w następujących celach:

a) realizacji umowy zawartej przez Państwa z Administratorem bądź do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia,
b) wystawienia faktury (rachunku) oraz do celów księgowych,
c) obrony Administratora przed ewentualnymi roszczeniami oraz w celu dochodzenia przez Administratora roszczeń.

3. Państwa dane osobowe nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres obowiązywania umowy do czasu:

a) upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych wynikających z umowy,

albo

b) do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych wynikających z tejże umowy.

5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, prawo do przenoszenia danych a także prawo wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.